Privatlivspolitik

Attenzion Leadership er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og derfor skal vi sørge for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Privatlivspolitik”) beskriver primært, hvordan Attenzion Leadership som dataansvarlig behandler oplysninger om dig, som deltager i et program.

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig via cookies, som bruges til at tilpasse og forbedre det indhold, der vises på siden. På hjemmesiderne har du mulighed for at vælge, hvilke cookies, du giver samtykke til. Du kan også fravælge alle cookies. Hvis du har givet samtykke til cookies, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Du kan læse mere om, hvordan vi bruger cookies i selve cookie-banneret på hjemmesiden. Cookies vil ikke blive behandlet yderligere i denne politik.

Politikken er senest opdateret i september 2023.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: hra@attenzion.com

Formål og brug af persondata

Når du er kunde, behandler vi typisk følgende oplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail samt videooptagelser.

Grundlaget for behandling af dine personoplysninger er den aftale, som vi har indgået. Formålet med at indsamle oplysninger om dig er, at vi kan give dig den korrekte behandling som kunde i forbindelse med f.eks. mødeindkaldelser og fakturering.

Oplysningerne om dig kommer primært fra dig selv. Du er ikke forpligtet til at give os dine personoplysninger, men konsekvensen heraf vil være, at vi ikke kan have dig som kunde.

Deling og videregivelse

Vi deler aldrig dine oplysninger med andre, medmindre du giver samtykke til det.

I det omfang vi overdrager persondata til databehandlere, som varetager en opgave på vegne af os, indgår vi en databehandleraftale, som sikrer, at databehandleren passer godt på dine data, og ikke bruger dem til andre formål end dem, som er aftalt.

Vi har en række leverandører til IT-systemer, som i forbindelse med hosting og support kan have midlertidig adgang til dine data. Sådanne leverandører har indgået en fortrolighedsaftale med os og er pålagt tavshedspligt om de oplysninger, som deres arbejde måte give dem indsigt i.

Opbevaring og sletning

Vi opbevarer persondata, herunder videooptagelser, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores formål eller for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringslovgivningens regel om sletning efter 5 plus indeværende år.

Særligt om brug af sociale medier
Ved køb af et program kan dit udbyte være betinget af, at du melder dig ind i en Facebook-gruppe. Når du melder dig ind i gruppen, skal du være opmærksom på, at Facebooks funktionalitet betinger, at vi som administrator er nødt til at give Facebook lov til at placere cookies på din PC/andet medie. Dete gælder også, selv om du ikke selv har en facebook-konto.

Som administrator kan vi anmode Facebook om anonymiserede oplysninger om medlemmerne på siden/gruppen.

Attenzion Leadership har i teorien delt data-ansvar med Facebook, men det er pt. ikke realistisk at indgå en aftale med dem om, hvordan ansvaret fordeles. Datatilsynet forventer, at Facebook medvirker til en løsning af denne problemstilling. Indtil der er en løsning, betragtes din indmeldelse i facebook-gruppen som et samtykke til facebooks brug af cookies og øvrige oplysninger om dig.

Hvordan passer vi på dine data

Vi har truffet passende fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver sletet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vores fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhed er eksempelvis:

 • Lokaler er beskytet af lås, når der ikke er personale til stede.
 • PC’ere og øvrige enheder (tablets og mobiltelefoner) er placeret, så uvedkommende ved et uheld ikke kan se oplysningerne.
 • Personalets PC og øvrige enheder er kun tilgængelige ved brug af personlig adgangskode.
 • Oplysninger i særskilte IT-systemer er beskytet med særlig kode.
 • Personalet har tavshedspligt om dine personoplysninger.
 • Kun personale, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til dem.
 • Vi anvender kun fildrev, mailkonti og øvrige systemer, hvor forretningsbetingelserne overholder GPDR-reglerne.
 • Vi sikrer PC’ere og øvrige enheder imod malware og virus, og vores netværk er beskytet med firewall.
 • Vi opdaterer og overvåger løbende vores netværk, systemer og applikationer, så de ikke kommer til at fungere som et sikkerhedshul.
 • Vi har en fastlagt procedure til at håndtere brud på sikkerheden, så vi kan agere hurtigt i tilfælde af hændeligt tab af data eller misbrug/tyveri af data.

Dine retigheder og klagemuligheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, vi behandler, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi gemmer oplysningerne, og hvem der modtager oplysningerne i de sjældne tilfælde, hvor oplysningerne videregives.
 • Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig.
 • Du har ret til at få sletet dine personoplysninger, hvis vi ikke længere har et grundlag for at behandle dem.
 • Du har også ret til at modsæte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset (med de begrænsninger der ligger i de legitime behandlingsgrundlag). Særligt har du en ubetinget ret til at modsæte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.

Du kan henvende dig til hra@attenzion.com, hvis du ønsker at benyte dig af disse rettigheder. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller sletet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 60165889.